Neem Soap (කොහොඹ සබන්)

රු450.00

Uses and Properties:

 1. Special for all skin diseases such as acne, blackheads, whiteheads, red blisters and sweat blisters.
 2. Kohomba and native turmeric compound is well known for having the best antiseptic properties and also the finest natural cleanser.
 3. Bactericidal and antifungal properties
 4. Removes Sun burns and scars
 5. Removes dead cells and brightens  the skin
 6. Great solution for body odor (sweat).
 7. Eliminates discoloration of sweat and dirt in the body

250 in stock (can be backordered)

Compare
Category: Tag:

Description

කොහොඹ  සබන් (Neem Soap)

අඩංගු ද්‍රව්‍ය  :  කොහොඹ  යුෂ, කොහොඹ  කොළ , කොහොඹ   තෙල් , දේශීය   අමු කහ, පොල් තෙල්  සහ සුවඳ කාරකය ලෙස  ස්වභාවික නිස්සාරක තෙල්

 

ප්‍රේයෝජන  සහ ගුණ:

 1. කුරුලෑ, බ්ලැක් හෙඩ්ස් , වයිට් හෙඩ්ස් , රතු බිබිලි සහ දහදිය බිබිලි වැනි සියලු සෙමහි රෝග සඳහා විෙශේෂයි
 2. කොහොඹ සහදේශීය අමු කහ සංයෝගයෙහි  ඇති විෙශේෂ විසබීජ නාශක ගුණය නිසා, සෙමහි කුණු දුවිලි ඉතා හොදින්  ඉවත් කරයි.
 3. බැක්ටීරියා සහ දිලීර නැසීෙම් ගුණෙයන් යුක්තයි
 4. හිරු එලියට පිළිස්සීම් සහ කැළැල් මකා දමයි
 5. මැරුණු සම ඉවත් කර දීප්තිමත් කරයි
 6. දහදිය දුගඳ නැති කරයි.
 7. ශරීරෙය් දහදිය සහ කුණු නිතර රැදෙන ස්ථාන වල ඇති දුර්වර්ණභාවය නැති කරයි

 

භාවිතය :

 1. මුහුණ සහ සිරුර පිරිසිදු කිරීම සඳහා දිනපතා භාවිත කරන්න.
 2. රෝම ඉවත් කිරීම, රැවුල කැපීම වැනි අවස්ථා වලදී සිදුවන කැපුම්, තුවාල, සීරීම්, විස වීම් මගින් සමට ඇතිවන හානි මෙම සබන් භාවිතෙයන් වලක්වා ගත හැක
 3. මදුරුවන් හෝ කෘමි සතුන් වැනි විස සහිත සතුන් කෑ විගස මෙම සබන් වලින් සෝදා  පිරිසුදු කරගන්න
 4. පළමු භාවිතදී කකුෙල් හෝ  අතේ  ස්වල්පයක් අලේප  කර සෝදා  පරික්ෂා කර බලන්න

වැදගත් : • පුද්ගලයාෙගන් පුද්ගලයාට ආසාදනය වන ද්‍රව්‍ය වෙනස් බැවින්, ඒ පිළිබඳව සැලකිලිමත් වන්න. • විශිෂ්ඨ ප්රතිපල ලබා ගැනීම සඳහා මෙම නිෂ්පාදනයද ඇතුලත් වන, තම්බපණ්ණි ‘Full Body Treatment Pack’ සම්පූර්ණ නිෂ්පාදන ගොණුවම භාවිතා කරන්න. එහි සඳහන් පියවර පිලිෙවලින් අනුගමනය කරන්න • මෙම නිෂ්පාදන වලින් ඉහල ගුණයක් ලබා ගැනීම සඳහා වෙනත් රසායනික ද්‍රව්‍ය අඩංගු නිෂ්පාදන භාවිතෙයන් වලකින්න

“තම්බපණ්ණි සියලුම නිෂ්පාදන සැදීෙම් ක්රියාවලිෙය්දී අප විසින් නිර්මාංශිකව සිටීමත්, පිරිත්හි ආශිර්වාදය ලබා දීමත් සිදු කරන බව ගෞරවයෙන් මතක් කර සිටිමු!”

 

 

 

Kohomba Soap (Neem  Soap)

Ingredients: Kohomba Juice, Kohomba Leaves, Kohomba Oil, Local Raw Turmeric, Coconut Oil and essential oils as Fragrance

 

Uses and Properties:

 1. Special for all skin diseases such as acne, blackheads, whiteheads, red blisters and sweat blisters.
 2. Kohomba and native turmeric compound is well known for having the best antiseptic properties and also the finest natural cleanser.
 3. Bactericidal and antifungal properties
 4. Removes Sun burns and scars
 5. Removes dead cells and brightens  the skin
 6. Great solution for body odor (sweat).
 7. Eliminates discoloration of sweat and dirt in the body

 

Directions to use : or how to use:

 1. Use daily to cleanse face and body.
 2. This soap can prevent damage to the skin caused by cuts, bruises, scratches and poisoning during hair removal and shaving.
 3. Wash and clean with this soap as soon as you have been eaten by poisonous animals/bugs such as mosquitoes or insects.

 

Important:

Be aware that the result may differ from person to person.

Use the complete Thambapanni ‘Full Body Treatment Pack’ product line, which includes this product for best results.

Follow the steps given in the product specification

 

In order to get good results, avoid using other products containing chemicals.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Neem Soap (කොහොඹ සබන්)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Open chat
%d bloggers like this: