Thambapanni Lip Balm 10ML

රු350.00

Lip Balm එක සෑම විටම ඉහත treatment එකෙන් පසුව, තොල් මත පාවිච්චි කිරීමෙන් ඉතා හොඳ ප්‍රතිපල ලබා ගත හැක.

එමෙන්ම දින පතා පාවිච්චියෙන් සහ, විශේෂයෙන්ම තොල් ආලේපන (Lipstick) අලේප කිරීමට පෙර භාවිතයෙන්, තොල් අව පැහැ ගැනීම, තොල් වියලීම සම්පුර්ණයෙන්ම නවතා ගත හැක.

 

100 in stock (can be backordered)

Compare

Description

අඩංගු ද්‍රව්‍ය : මී පැණි, පොල් තේල්, විටමින් E, දොඩම් නිස්සාරක තේල් සහ තවත් ශාකමය හා ස්වභාවික අමුද්රව්ය (රහස් වට්ටෝරුවකි )
ප්‍රේයෝජන සහ ගුණ:
1. දෙතොල් පෙති කළු පැහැ ගැන්වීම වලකයි, අඳුරු ස්වභාවය නැති කරයි
2.දෙතොල් පෙති වියලීම, ඉරි තැලීම වලකයි
3. ෙතතමනය ආරක්ෂා කර ෙදයි
4. ස්වභාවික වර්ණය රැකදී දීප්තිමත් බවක් සහ සුසිනිදු ෙදෙතොලක් ලබා දෙයි

භාවිතය :
1. දිනපතා උෙද් හවස භාවිතා කරන්න
2. විෙශේෂෙයන් දෙතොල් පෙති වර්ණ ගන්වන නිෂ්පාදන (Lipstick) භාවිත කිරීමට ප්‍රෙතම මෙම ආලේපනය භාවිතා කර දෙතොල් පෙති ආරක්ෂා කරගන්න
3. කල් තබා ගැනීෙම් ද්රව්ය අඩංගු නොවන නිසා, සිසිල්, වියලි, හිරු කිරණ නොවැටෙන , අඳුරු ස්ථානයක ගබඩා කර තබන්න (ලී අල්මාරි හෝ ලාච්චු සුදුසුයි)
4. ආෙල්පනය භාවිතෙය්දී නිතර පිරිසිදු, වියලි ඇඟිලි භාවිතා කරන්න 5. පළමු භාවිතදී කකුෙල් හෝ අතේ ස්වල්පයක් ආලේප කර පරික්ෂා කර බලන්න
6. ඔබ විෙදස් රටක සිටී නම්, ශීත කාලෙය්දී දෙතොල් පෙති පැලීම වැලක්වීමට භාවිතාකළ හැකි අගනා නිෂ්පාදනයකි. දරුවන්ටද ආලේප කල හැක. 7.මෙහි කිසිදු රසායනික ද්‍රවයක් අඩංගු නොමැති නිසා කට ඇතුලට යාෙමන් හානියක් නොමැත
.
වැදගත් : • පුද්ගලයාෙගන් පුද්ගලයාට ආසාදනය වන ද්‍රව්‍ය වෙනස් බැවින්, ඒ පිළිබඳව සැලකිලිමත් වන්න. • විශිෂ්ඨ ප්රතිපල ලබා ගැනීම සඳහා මෙම නිෂ්පාදනයද ඇතුලත් වන, තම්බපණ්ණි ‘Full Body Treatment Pack’ සම්පූර්ණ නිෂ්පාදන ගොණුවම භාවිතා කරන්න. එහි සඳහන් පියවර පිලිෙවලින් අනුගමනය කරන්න • මෙම නිෂ්පාදන වලින් ඉහල ගුණයක් ලබා ගැනීම සඳහා වෙනත් රසායනික ද්‍රව්‍ය අඩංගු නිෂ්පාදන භාවිතෙයන් වලකින්න
“තම්බපණ්ණි සියලුම නිෂ්පාදන සැදීෙම් ක්රියාවලිෙය්දී අප විසින් නිර්මාංශිකව සිටීමත්, පිරිත්හි ආශිර්වාදය ලබා දීමත් සිදු කරන බව ගෞරවයෙන් මතක් කර සිටිමු!”

Lip Balm එක සෑම විටම ඉහත treatment එකෙන් පසුව, තොල් මත පාවිච්චි කිරීමෙන් ඉතා හොඳ ප්‍රතිපල ලබා ගත හැක.

එමෙන්ම දින පතා පාවිච්චියෙන් සහ, විශේෂයෙන්ම තොල් ආලේපන (Lipstick) අලේප කිරීමට පෙර භාවිතයෙන්, තොල් අව පැහැ ගැනීම, තොල් වියලීම සම්පුර්ණයෙන්ම නවතා ගත හැක.

Ingredients: Honey, Coconut Oil, Vitamin E, Orange Extract Oil and Other Herbal and Natural Ingredients (Secret Recipe)

Benefits and Properties:

1. Prevents darkening of the lips, eliminates dark circles

2. Prevents dry lips and wrinkles

3. Protects against moisture

4. Preserves the natural color and gives a radiant and smooth lips

use :

1. Use daily in the morning and evening

2. Protect your lips using this lip balm, especially before using lipstick.

3. Store in a cool, dry, dark place (wooden cupboards or drawers are ideal) as it does not contain preservatives.

4. Use a clean, dry finger regularly when applying the ointment.

5. If you are in a foreign country, it is a valuable product that can be used to prevent chapped lips in winter. Children can also apply.

6. It does not contain any chemical liquid so there is no harm in entering the mouth

Important:
Be aware that the  result can be different from person to person.
Use the full product  line of Tambapanni ‘Full Body Treatment Pack’, 
which includes this product, to get great results
Follow the steps given in it  Avoid using products containing other chemicals to get 
high quality of these products
"We respectfully remind you that in the process of making all the products of Thambapanni, we are vegetarian and bless the Pirith!

 

Lip Balm Always after the above treatment,very good results can be obtained by applying it on the lips.

Also,with daily use,especially before applying lipstick,lipstick and dry lips can be completely stopped.

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Thambapanni Lip Balm 10ML”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Open chat
%d bloggers like this: